چند وقتي هست با ع اشنا شدم، بين كودكان مهاجر پسري به اين سويه از تربيت و ادب و احترام نديده بودم، امروز باز هم مصاحبه داره، برايش نوشتم كه نذري به گردن بگيرد و برود خدابهمراهش، نوشته: تشكر سميه. و اين حس عجيبي بمن داد، مدتها بود كه به اين اسم كامل خطاب نشده بودم.