حالا یکی نیست به من بگوید که ملا عمر که در پاکستان دستگیر شده ، شده که شده ، شدن نشدنش چه تاثیری روی کائنات اطراف ما میگذارد؟ مردما چقدر پیشرفت کردن تکنولوژی به کجا رسیده ما به این فکریم که ملا جان بلاخره وجود خارجی داشت یا نداشت بالفرضم که وجود داشته باشد تاثیرش چی بود؟

هر چی بود و اگر  بود  عروسک خوبی بود در زمان خودش خیلی غوغا کرد

ولی دم این ادمهایی که در این خط ها هستند و این اطلاعات برایشان مهم است و نسبت به انچه در اطرافشان مخصوصا از لحاظ سیاسی می گذرد گرم گرم گرم!

تنها از جنبه مثبت اندیشی اش اگر بخوایم بحث کنیم خوب است که ادم های بعد تاثیر افکارشان از روی کائنات کم شود و فضا را کمی سبک تر کنند

بلاخره شما بگید جریان ملا عمر چی بود و چی شد ما که نفهمیدیم