تاکی ؟

خو ای یک گپ تازه نیست بارها کوچی جنایت کرده کرزی هم حمایت!

ولی تا کی ؟ این خشم مردم تحسین برانگیز بود شاید کی ای سر کتایی که د او بالا شیشتن هم شرم بوخرن از خیر یک لقمه زار و مرگ تر شن از خاطیر خودا نه از خاطیر نام و شهرت خوم کی شوده یک اعتراض کنن شیدی صدای مو د گوش کرزی کی فکر کنم فییلتر زبان هزاره در گوش خو بند کده بیرسه بیزوم کی حالی نیزدیک انتخابات استه

از خیری سیاستمدار و دولت دوز و کرزی چیز کی تیر شودیم، بیزوم د از مو نمیرسه ، خودونمو باید حق خور طلب کنی مه باور دروم که اگه کوچی ها را از سربله برچی ووی نکن رقم تیزک خواد شود کلگی اواره خواد کد اوختا چیز کار کنی؟ گردون کی را ماکم بیگری ؟ کاشکی یک کته دیلسوز می دشتی کی جوانای موره راهنمایی موکد، از ار سوو خودا زدگی از ارسو ظلم تا کی ؟