کرونا

کرونا، بیکاری، فقر و نبود امکانات و حتی نداشتن امکانات کافی برای دسترسی به اینترنت، روی دیگری از زندگی به مردم افغانستان را نشان داد.