راهی نیست…


اینجا زن بودن جرم است. و چه تلخ که پشتیبانی نداشته باشی ! تجمع زنان در سفارت های خارجی خصوصا سفارت فرانسه و اخرش شلاق خوردن از دست نیروهای ا.م.ا.ر.ت اسلامی و‌برگشت به خانه. اینجا زن هایی را دیدم که چندین شبانه روز بدون اب و غذا به سفارت خانه ها پناه اورده بودند ولی هیچکدام جوابی نگرفتند! تنها آرزویم هنگام عکس گرفتن این بود که ای کاش زن نبودیم!!! 🥲💔