حس میکنم درکشوری بیگانه زندگی میکنم! خودم را گم کرده ام برنامه هایم و…. میترسم از سرنوشت نامعلومی که برسرمان امده ! من چطور با این وضعیت زندگی کنم؟ خوش باشم و مثل قدیم برقصم و شاد باشم حداقل ارامش نسبی که داشتم از بین رفته ! نمیخاهم ازچیزهای منفی بگویم اما تمام روزهایم حس منفی است!