سوال خبرنگار و نگرانی همه زنها


خبرنگار طلوع از طالب که باهاش مصاحبه داشت گفت شما با پوشش من مشکل دارید؟؟
گفت اگر چه پوشش ات اسلامی نیست ولی خیر به مرور زمان جور میشه !!!! این جور میشه یعنی چه؟ این قسمت خیلی نگرانی داره نمیدانم چطور میشه شب که میشه تا صبح از نگرانی واسترس خواب نمیرم