انقدر کار ناتمام دارم که جرات نمیکنم بروم طرف کمپتر. حجم استرس بحدی زیاد شده که دلم میخواهد بگریزم به ناکجا اباد.