به کجا گریزم


انقدر کار ناتمام دارم که جرات نمیکنم بروم طرف کمپتر. حجم استرس بحدی زیاد شده که دلم میخواهد بگریزم به ناکجا اباد. دیگر در این صفحه هم امنیت ندارم آنطور که معلوم است رصد میشوم! چرا! مگر من فراتر از حق زندگی به روش خودم چیزی خواسته ام؟