ان شب كه دعوت شدم به تياتر در تياتر شاهي، يك خانم و شوهرش با ما بودن، دو تا بازنشسته سويدني، ازهمانها كه اين روزا در پروژه هاي اينتگريشن كار ميكنند، خلاصه آدمهاي كار درستي بودند، خانمه بمن گفت كه قبلا كارش مدير تربيت كردن بوده و من ازش چيزهاي زيادي ياد خواهم گرفت، كمي از زندگي خود برايش گفتم و داستانهايي كه بر من گذشت و كارهايي كه كرده بودم و پروژه هاي شخصي كنوني ام، خيلي تحت تاثير قرار گرفته بود و پافشاري كرد كه وقتي از امريكا برگشتند حتما به خانه اش برويم و انها هم خواهند امد، وقتي بيايند برايشان غذاهاي افغاني درست ميكنم و زنان موفق افغان هم عصرم را به ايشان معرفي خواهم كرد.

چيزي كه من بطور فراگير ديده ام علاقه اين مردم به معرفي فرهنگ سويدني به مهاجرين تازه وارد است، اين دو جوره اولين كساني نيستند كه اينكار را بصورت والنتر ميكنند بسياري از زوج ها و يا خانمها و اقايان بازنشسته اينكار را با اشتياق انجام ميدهند.