ميروم دانشگاه دلشاد ميشوم، حتي استرس هاي امتحاناتش را دوست دارم،