از هفته بعد شامل جيم ميشوم با كارت سياه رفيق برايم نيم قيمت مي افتد، قرار دارم كه ورزش كنم امسال لباس ورزشي ميگردانم با خودم و ساعت هاي بين كار و درس را ورزش ميكنم. شايدم باهم رفتيم، ازوطرف نزديك خانه كلاس تكواندو گذاشته اند 😇