از هفته بعد شامل جيم ميشوم، قرار دارم كه ورزش كنم امسال لباس ورزشي ميگردانم با خودم و ورزش ميكنم. شايدم با رفیقا با هم رفتيم، ازوطرف نزديك خانه كلاس تكواندو گذاشته اند 😇