امروز عملا بازدهي ام صفر است، احساس ضعف شديد بخاطر فشار دو روز گذشته دارم. طرف اسكرين كمپيوتر كه ميبنم سرم درد ميگيرد، تصميم دارم فقط پايان نامه و گزارش لابراتوار را سابميت كنم و بعد بروم سراغ مرور خلاصه نويسي هايم ولي ضعف دارم. بايد بخوابم. بخوابم. بخوابم.

اطرافيان ميگن بدجور درس ميخواني ولي من خودم نميفهمم، بلد نيستم طور ديگري درس خواندن را، نميدانم چگونه كسي ميتواند بدون اطلاعات كافي قبلي سر جلسه امتحان حاضر شود، هيچوقت در زندگيم چنين حالتي را تجربه نكردم، درس را مثل سگ خوانده ام. مثل سگ، مثل سگ.