هيچي سر جاش نيست، فقط منم كه اميدوارم همه چي خوب شود.