كاش دستم را بگيرد و با هم به آينده اي روشن و زيبا پرواز كنيم