انقدر گريه كردم كه امروز چشمهايم تار تار ميبينند، و در مقابل نور اب ميزنند، ولي همچنان از اشك ريختن لذت ميبرم چون آرامم ميكند، ميدانم پريودم و تاثير هورمون هاست. كاش امروز خانه ميماندم!