انقدر گريه كردم كه امروز چشمهايم تار تار ميبينند، و در مقابل نور اب ميزنند، ولي همچنان از اشك ريختن لذت ميبرم چون آرامم ميكند، میگویم ميدانم پريودم و تاثير هورمون هاست. میخواهم چشمانم را عمدا به روی همه مشکلاتم به عنوان زن ببندم. میخواهم تفاوت هایم را بزرگ نکنم. میخواهم که یک آتیست خوشحال باشم. كاش امروز خانه ميماندم!