از كائنات محترم آنچه از خير و بركت در زندگي بمن وعده داده شده را استدعا دارم.