زندگي هر از گاهي بمن ميفهماند كه بزرگترين خدمتي كه بخودم كردم همين بود كه از ملت شريف شهيدپرور افغانستاني مقيم سوئدن فاصله گرفتم و وارد كلوني هاي قومي قبيله اي نشدم، هر چند خود را انسان موفقي در ايجاد ارتباط نميبينم و با دور شدن از ملت شريف جايگزين خاص خارجي هم نداشتم باز هم خيلي معامله پرسودي بود، تنهايي و پيشرفت شخصي بجاي روابط غيرحقيقي. كار عاقلانه اي بود ايكاش بخودم جايزه بدم.