بعد از دو جلسه تاخيرنشستم سر كلاس الكتروديناميك. استرس عقب ماندن دارم. خواستم از پسرايي كه صف اول نشسته اند بپرسم كه كدام اطلاعات مهمي اگر بوده شريك كنند كه ديدم سه تا دختر مثل دسته گل امدند سر كلاس منصرف شدم از پرسيدن. از دخترها ميپرسم.