شش سالگي عشق جان


ديروز تولد يگانه عشق الهي را طبق ميل خودش جشن گرفتيم، و من احساس كردم پسرم چقدر بزرگ شده، حالا ميفهمه خيلي چيزها را خوشي و رنج ها را. هديه ها را مثل يك بزرگسال باز كرد و تشكر كرد پارسال اينطوري نبود، تولد عشق من مبارك باشه و برايت از صميم قلب بهترين سال را ارزو ميكنم.

Advertisements