دختر حاجي


  • پدر به زودي حاجي ميشود، نميدانم بنويسم آرزوي ديرينه و مهم اش يا نه؟ چون تا جايي كه اورا ميشناسم زياد برايش مهم نبود، البته بود ولي چيزهاي مهمتر داشت، از من طلب بخشش كرد و در همان ثانيه فكر كردم طلب بخشش براي چه؟ آيا پدرم براي كاري از من عذر ميخواهد كه ميدانسته اشتباه است ولي برمن روا ميداشته؟ يا اينكه امروز فكر ميكند اشتباه بوده؟ برايم مهم بود بدانم ولي فكر كردم دانستن اش چه چيزي از صورت مسئله را تغيير ميدهد؟ هيچ. در ضمن كه من همه سالهاست كه بخشيده بودم. خودم را.