هيچ وقت زن هاي مغرور را چلنج ندهيد، همه آدمها در نهايت خود را انتخاب ميكنند اما زنهايي كه به خودشناسي رسيده اند زودتر اين كار را ميكنند.