مسئله آدم بودن


به اندازه فهم ما آدمها پيچيده است، كافيست اينقدر شعور داشته باشي كه به مسئله از ديد مخالف هم ببيني، من از نظر خيلي ها آدم نيستم چون مثل آن بزغاله ها فكر نميكنم، در ثاني همفكر بودن با يك عده نميتواند بمعني آدم بودن باشد چون از بالاتر كه ببيني اين عده ممكن است گَله از آب در بيايند، گوسفند نباشيم و قبول كنيم كه انسان بودن قوانين بسيار بسيار بسيار ساده دارد، كه هر كسي حتي يك كودك انها را ميداند اما پاي عمل كه برسد… با نفهمي هاي خود آدم بودن را پيچيده نكنيم.