حرامي


ميگه فلان رهبر سياسي خيلي #حرامي بود، گفتم تو ديدي مادرش با كسي ديگه خوابيده بود و فلاني متولد شد؟ چرا در فحش دادن به رهبر سياسي هم از مادرش استفاده ميكني؟

ميگه ببين اين حرامي در تعريف اسلامي را بگذار يكطرف ولي در اصطلاح حرامي به كسي ميگويند كه بسيار حرامي باشد و منظورم از حرامي بودن جنگ سالاران افغانستان معني دوم است.

تا حالا هيچوقت اينطور قانع نشده بودم. 😶

پ:ن: كدام روشعنفكر بود كه به هر نحوي جز فحش، زنان اطرافش را تحقير ميكرد، و در اوج ديد ابزاري نسبت به زنان در فضا محو بود يكبار براي اينكه بفهمانمش حركتش چه دردي دارد بهش فحش ناموسي دادم، با سر خورد زمين. كارم اشتباه بود؟ بله هنوزم ميگم كارم اشتباه بود و هست ولي اي حرامي ازو حرامي هاي نوع دوم بود راه ديگه اي در آن ثانيه بنظرم نرسيد، خداي من مادرش را ببخشد و از بلاها حفظش كند سرش به سلامت زن مظلوم.