كافر همه را…


اينطور نيست كه ما اعتمادمان از كسي كه بما خيانت كرده سلب ميشود، امروز فهميدم كه طرفي كه خيانت ميكند از همه بدتر است نه به ما اعتماد دارد چون ميداند به او اعتماد نداريم نه به خودش و نه حتي به وجدانش، بعد از كسي كه به وجدان خودش باور نداشته باشد چگونه ميتوان توقع داشت كه باور كند به تعهداتي كه دادي پايبندي؟ او هرگز چنين تواني را ندارد.

به كيش خود پندارد آيا؟ 🧐🧐🧐