ديروز كه داشتم آتيلا را به مهمان جديد معرفي ميكردم در گوشم به سويدي گفت مادرجان بهش بگو كه همچنين عاشق هستم! چشمهايم به شكل ستازه شد بوسيدمش و گفتم پسرم ميگه عاشق هم هست. پرسيدند عاشق كي؟ گفت نميگم كي! در استانه شش سالگي براي خود مثل بيست ساله ها حريم خصوصي قايل اند، كودكان ميفهمند اين ماييم كه فكر ميكنيم كودكان نميفهمند. فداي پسر عاشقم شوم، جان مادر ❤️