دارم بهار رو حس ميكنم، اين هفته دماي هوا با اول هفته قبل ده درجه فرق ميكنه! 

تصميم دارم حتما كلاس شنا ثبت نام كنم، مخصوصا حالا كه مخارجمون كلاس ورزش و ماهي دوبار ماساژ را اداره اي كه كار ميكنم ميده.