امروز خوب بود 


امروز خوب بود، ديروزم خوب بود،  انگار دارم بونوس جمع ميكنم. 

ديروز خوب بود كه يك كتاب سيصد صفحه اي را خواندم، امروز خوب بود كه دل سير بغل داداش گريه كردم و بعدش كه رفت نشستم و ٤٠ صفحه از مسخره ترين رمان دنيا را خواندم، رماني به زبان سويدي از زندگي يك كمدين،  كه در دهه هفتاد ميلادي نوشته شده. مجبورم بخوانمش چون نمره داره 😭 

همچنين امروز خوب بود چون در افتون بلادت خبري خواندم درباره اينكه شايد دولت تصميم بگيره كه اگر كودكان افغان مثل بچه ادم در مدرسه درس بخوانند انها را ديپورت نكنند.