زبان مادري


فكر ميكردم افريقايي ها زبان مادري شان مثل ماست، ولي انها يك زبان تقريبا عمومي دارند به نام ساحلي كه اكثرشان ان را بلدند، و بعد از ساحلي پرتقالي و اسپانيايي ميخوانند! فكر ميكردم مردم اريتريا حتما اريتيايي و مردم سومالي حتما سوماليايي و كنيايي ها كنيايي حرف ميزنند، ولي هيچي مثل فكر من نيست. 

زبان مادري در سويد براي كودكان غيرسويدي تقريبا الزامي است چون معتقدند با كمك زبان مادري بهتر ميتوان بقيه دروس را فهميد