روزهاي كاري 


كارم براي يك سال ديگر تمديد شد، به مدارس رفتم و برنامه ها را با انها درست كردم، زندگي كاري افتاد روي روال عادي  خودش، صبح برو عصر برگرد. و اين در حاليست كه من كار را با شرايط بهتر ميخواهم. حقوق بيشتر، استرس كمتر و كار ثابت.