خيلي فاصله گرفتم از شخصيت قبلي از ان ادمي كه در كابل بودم، همين است كه دير به دير مي ايم به وبلاگم، حس ميكنم نميتوانم در ادامه ان شخص بنويسم. سرگرمي هاي پوچ در رسانه هاي اجتماعي شايد دليل ديگرش باشد و در نهايت نااميدي از وضعيت افغانستان. ولي تصميم دارم كه برگردم به اين زندگي..