من فرياد :) 


امروز براي اولين بار اسمم را از زبان پسرم شنيدم، داشتم ذوق مرگ ميشدم گفتم چي؟؟؟ بازم تكرار كرد گفتم بازم بگو بازم تكرار كرد. من ذوق من پرواز من حض من فرياد…. 

Advertisements