روزهاي اخر مدرسه


اين روزها كه روزهاي اخر مدارس هست، با خداحافظي از شاگردهايي كه سال ديگه ميروند اول دبيرستان و قرار است نبينمشان يك خط درميان بين حس دلتنگي بسر ميبرم، فكر نميكردم تا اين حد به انها عادت كرده باشم تا حدي كه اين هفته اخر مدرسه سخت ترين هفته كاريم هست. ياد روزهاي اخر دبستان راهنمايي دبيرستان و دانشگاهم  و ياد ان معلم هاي دوست داشتني و دوستاني كه روزهاي اخر را باهم جشن گرفتيم زنده و پاينده باد. 

Advertisements