عادت كردن 


بنياد بسياري از عقبگرايي ها عادت كردن است، عادت كنيم كه عادت نكنيم، يا همانطور كه عادت كرديم همانطور هم عادت نكنيم، اميدوارم دوستان متوجه شده باشند 👻

پ.ن: عادت كرديم كه دير از خواب بلند شويم، عادت داريم كه چهارساعت با مبايل گيم بزنيم اما وقتي نيم ساعت كتاب ميخوانيم خوابمان ميبرد، عادت كرديم به تنهايي و از جمع ها هراس داريم، عادت كرديم به سكوت در نتيجه جايي كه بايد صدايمان بلند شود نميشود و بنياد ظلم را خودمان بر عليه خود ميگزاريم، گاهي همين عادت ها چنان رسوخ ميكنند در وجودت كه تاثير بدش از اعتياد هم بيشتر است، افيون جامعه در واقع عادتهاي يك جامعه است نه دين! 😇 

ميبينم كه ميگم! خودم بخاطر عادت هاي بد حتي قيد بعضي اهدافم را زدم. اين روزها متوجه عادت هام هستم، عادت هاي خوب، عادت هاي بد، فكر ميكنم تنها راه حل رهايي از عادت هاي بد، عادت كردن به عادت بد نكردنه، تمرين ميخواهد دو حالت دارد يا بايد خيلي عاقل باشي كه فاجعه را محاسبه كني و شروع كني به تغيير و يا بايد خوب به نقطه اخر خريت برسي و در نقطه اي از خودت و همه چيزت حالا بهم بخوره كه تصميم بگيري همه چيز عوض شود حتي عادت ديد! نحوه نگرش منفي به زندگي تا رفتارها.