جايزه سفير


ديروز كه رفتم سفارت افغانستان دراستكهلم، فضاي كاري طوري بود كه يك افغانستان كوچك را حس ميكردم، متاسفانه همانطور كه هميشه ميگويم، براي ساختن يك جامعه افغاني اولين ماده تعصب هاي قومي است بعد بقيه موارد اضافه ميشود.

كارمندي كه در بخش قنسولي جواب مراجعين را ميداد، با اين فرض شروع به حرف زدن ميكرد كه طرف مقابلش يا احمق است يا سر جنگ دارد، و مردم هم دقيقا نقش مردم را بازي ميكردند، همانطور كه در افغانستان اينكار را ميكنند، همه ناراضي اما كسي صدايش را نميكشيد شايد چون ميخواست نفر اول اعتراض نباشد. شايد هم هزاره ها بيشتر تمايلشان به سكوت هست. 

خلاصه من رفتم سراغ كله گنده شون، سفير! سفير علياي جمهوري اسلامي افغانستان از پارسال كه تازه امده بود و جامعه افغاني سويدن دستش نبود و مارا خيلي تحويل ميگرفت تا الان خيلي فرق كرده بود، بحدي كه خوب فهميده بود دقيقا مثل انچه در افغانستان ميگذرد و امثال سفير در ان زمينه داناي عالم اند، من هزاره براي جامعه هزاره چانه ميزنم و فلاني براي فلاني از همين رو در بحثي كه من پيش كشيده بودم چنين جواب داد: مَه كسي كه حَوصيله مَه سر بوبَره بَريش جايزه ميتوم! و در همين لحظه از طرف قنسول ندا  آمد كه: و تو جايزه ره بردي. ديدم كه دل قنسول چقدر خنك شد ازين حرفش چون پارسال خيلي جگرخون بود از اينكه با ما انطور رفتار ميشود و اينطور نه! 

راستي انجا مردم اعتراض داشتند كه تشناب سفارت لامپ ندارد، من به گوش مبارك رساندم.🤒

پ.ن: من نفهميدم جايزه ام چي بود تعيين نكردند 🤔😂