تولدت مبارك افغانستاني


امروز تولد ريس مان بود، معلمين زبان مادري هر كشوري برايش شعر تولدت مبارك را به زبان خودشان خواندند، گروه ماهم گفتند مال ما مثل زبان فارسي ايرانه شعرش يكيه! 

بر آن شدم كه بگم كدام افغانستاني كه در ايران بدنيا نيامده ميگه تولد تولد تولدت مبارك بيا شمعا رو فوت كن كه صد سال زنده باشي …

بعد من ازانهام كه اعتمادبنفسم تو اين مواقع ميره زير صفر و يخ ميزنه هيچي نگفتم چون خودم هم شعر تولدت مبارك به لهجه دري را حفظ نبودم. سكوت كردم گفتم شايد اين فرهنگ ماست كه بروز ميكند اين همه ادم، كه بزرگترين گروه زبان مادري را تشكيل ميدهيم ان شعر را بلد نيستيم! 

شايدم چون اين شعر عمومي نيست، يا ما تولد را بادعاي خير ( دعاي خير دعايي هست كه در هيچ كتابي نوشته نشده و همه ملاها حفظ اند، و ما وقتي ميفهميم كسي دعاي خير ميكند كه دستش را دور ريشش ميگرداند) برگزار ميكنيم از خير سر دين مقدسمان و يا اين سالهاي جنگ همه چيز را با خون شسته و برده. 

اين لينكها اهنگ تولدت مبارك با لهجه دري دارد: 

پ.ن: قشنگترين اش مال چيني ها بود، من نفهميدم چي گفت اما اگر ميفهميدم حتما خيلي قشنگتر مي بود.