این روزها انقدر دنیایم را کوچک کرده ام که دیگر خودم هم درونش جای نمیشوم.

دیروز برای چندمین بار دیدار یک دوست را رد کردم.