دیگر قرار نیست احدی بداند پشت تصمیم هایم چه دلیلی پنهان است. میفهمم همه انچه از امروز تغییر میکند بر اساس تصمیم شخصی خودم هست. خیلی با خودم فکر کردم، بهترین کاری که میتوانستم گوش دادن به وجدانم بود حالا احساساتی است یا سنتی یا دلسوز یا دیگر قدرت شکستن تابوها را ندارد یا فکر میکند فقط خودش را میدیده حالا باید دیگران را هم ببیند یا میترسد یا از بیترسی خسته شده، هزاران اما و اگر دیگر مهم نیست مهم این است که باید درک کنم که از امروز معادله بر اساس خواست من تغییر کرده.