دارم مقاله اي درباره تست بكارت در افغانستان مينويسم و عجيب فجايعي درين سالها زير پوست آن جامعه اتفاق افتاده از ان دست فجايع كه شاخ هم در بياورم كم است . دختري تحت نظر شش پزشك چهاربار تست شده. قتل هاي ناموسي، فرار از منزل، زندان فقط براي اينكه جواب تست مشكوك بوده با اينكه پرده سالم است. عموما دخترهايي كه از خانه فرار ميكنند به درخواست نامزد پدر يا برادر تست ميشوند