چه بگویم جزاین که درین اواخر که زندگی بر من گذشت تقریبا تمام فلسفه هایم تغییر کرد.