آدم به یک سن میرسد، دیگر هیچ چیز هیجان انگیز نیست، هیچ چیز!