قهر بودم


با خودم قهر بودم، نه من به راه اون میرفتم نه اون به راه من راضی میشد. چند وقت که نبودم هیچ جا، میل به زندگی اجتماعی زیر صفر بود. نمیدانم برگشتم که به کی چی بگم؟

Advertisements