شب تو خوابم انقدر گریه کرده بودم که نیم شب از فرط سر دردی بیدار شدم. حس میکردم نمیشود سر را تکان داد. به ساعت نگاه کردم نه و نیم صبح بود.چرا من فکر میکردم نیمه شبه؟ معلوم نبود از کی اشک ریختم و کی خواب رفتم که این وقت روز بیدار شدم…
ظهر قبل از مدرسه مستقیم رفتم نوبت دکتر گرفتم !