این میزان؛ این میزان سرد قرار است ما را بهم بشناساند.