ادم چه میداند که بین جامعه عقب مانده افغانی برای کار با یکی بجز سلامت روانی خودش باید از سالم بودن زن با شوهرشم مطمئن شویم. که زنه روانی نباشه یا شکاک یا ابله! همینطور مرد