بعضی ادمها با تغییر شرایط محیط، تا دیر زمان تغییرات را بروز نمیدهند. ادم فکر میکند اینها رشد نمیکنند شاید هم تحت تاثیر محیط قرار نمیگیرند شاید هم خیلی سنتی به نظر بیایند.اگر دسته اول در محیط رشد مناسب قرار بگیرند ابتدا با تغییرات انقدر کلنجار میروند تا از یک جای زندگی شان درز کند وقتی هم بروز داده شد خیلی عمیق و با ریشه، برگشتن به حالت قبل امکان پذیر نیست!

بعضی های دیگر در اولین روزهای تغییر محیط ظاهرشان کاملا عوض میشود، لباس، طرز حرف زدن، لهجه و بعد …. اینها خطرناک ترین موجودات برای ادغام شدن با دسته اول هستند، دسته اول اگر انها را مانند خود قضاوت کند کار خودش و سرنوشت اش ساخته شده. این دسته ممکن است سالها بعد از تغییر ظاهری هنوز هم همان آدم های سابق باشند. درحالیکه داشتن چنین ظاهری از نظر دسته اولی ها مستلزم طرز فکر هم طراز یا بالاتر از آن نوع ظاهر است. همین است که اگر دسته اولی به گیر دست دوم بیافتد مصداق به کاهدان زدن دزد نابلد است.