جمعه است


گفتم که زندگی در ماضی نه تنها افسردگی می اورد که سرگردانی هم. رسیدم مدرسه میبینم نوشتن امروز درس نیست معلم میگه مگر بهت نگفتم جمعه تعطیله؟ گفتم مگر امروز پنج شنبه نیست؟ گفت برو یک کافه بخور و استراحت کن امروز جمعه است.
گفتم بله و من فقط نیم ساعت قبل تازه با ماضی خداحافظی کرده بودم و نیم ساعت نمیتواند 24 ساعت را جبران کند هر چند هم که تند بگذرد. از حالا جمعه من شروع شده خانم معلم!