برای خبرهای خوبی که این هفته به من رسیده سپاسگزارم 😇