کلا پریود خر است. فرقی نمیکند که در چه موقعیتی باشی. اول فکر میکنیم در من بی اثر است اما کافیه حتی در شلوغترین روزهای زندگی ام، دو ساعت ازش بگذرد. دلم میخواد از میان جمعیت بگوشه ای بخزم. من باشم و چای سیاه و هیچ کسی به در اتاقم تک تک نزند. مچاله شوم و خیره شوم به نقطه ای کم کم پاهایم گرم بیایید و بخواب بروم… بیدار شدنم فقط با صدای مادر باشد.