یکی از مواردی که مرا در زندگی مستاصل کرد تصمیم قاطع خواهرم برای تغییر ندادن ذهنش درباره اینکه زندگی شخصی هر کدام از خواهر برادرها به خودش ربط دارد بود. البته ریشه اش را میدانم خودش نمیخواهد باور کند، اصولا تغییر باور برای هر انسانی سخت است ایشان هم جز همان دسته. اما بالاخره موفق شدم که من باهاش کنار بیام. 🙂

Advertisements