زیادی از هم توقع داشتیم، همین. و شکستن از این توهم بدترین نوع شکست بود که تجربه کردم.